SITUATIA A.C. SI C.U. ANUL 2023

SITUATIA AC IANUARIE-MARTIE 2023

SITUATIA C.U. IANUARIE -MARTIE 2023

Fisiere AC NR.1 DIN 10.01.2023

Fisiere AC NR. 2 DIN 06.02.2023

Fisiere AC NR.3 DIN 13.02.2023

Fisiere AC NR.4 DIN 03.03.2023

SITUATIA A.C. LUNA APRILIE 2023

SITUATIA C.U. LUNA APRILIE 2023

SITUATIA C.U. LUNA MAI 2023

SITUATIA A.C. LUNA MAI 2023

Fisiere AC NR.5 DIN 19.05.2023 PARTEA I

Fisiere AC NR.5 DIN 19.05.2023 PARTEA II

SITUATIA C.U. LUNA IUNIE 2023

SITUATIA A.C. LUNA IUNIE 2023

SITUATIA C.U. LUNA IULIE 2023

SITUATIA A.C. LUNA IULIE 2023

SITUATII A.C. LUNA AUGUST 2023

SITUATII C.U. LUNA AUGUST 2023

FISIERE A.C. NR.6 DIN 31.08.2023

PV DE AFISARE -PUBLICITATE C.U. SI A.C. AUGUST 2023

SITUATIE C.U. LUNA SEPT. 2023

SITUATIE A.C. LUNA SEPT. 2023

FISIERE A.C. 7 DIN 2023

FISIERE A.C. 8 DIN 2023

FISIERE A.C. 9 2023

SITUATIA A.C. LUNA OCTOMBRIE 2023 FISIERE A.C. 10 2023

FISIERE A.C. 10 2023

SITUATIA C.U. LUNA OCTOMBRIE 2023

PV DE AFISARE DOCUMENTE DE URBANISM LUNA OCTOMBRIE 2023

FISIERE A.C.12 DIN 15.11.2023

FISIERE A.C. 11 DIN 15.11.2023

SITUATII A.C. NOIEMBRIE 2023

SITUATII C.U.NOIEMBRIE 2023

PV DE AFISARE DOCUMENTE DE URBANISM NOIEMBRIE 2023

A.C. DECEMBRIE 2023

C.U. DECEMBRIE 2023

FISIERE A.C. 13 – 20.12.2023

PV DE AFISARE A.C. SI C.U. DECEMBRIE 2023